Algemene Voorwaarden

 

Gegevensbeschermingsverklaring

De onderstaande informatie is een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Hieronder vindt u gedetaillerde informatie over gegevensbescherming.

 1. Verantwoordelijke partijen
 2. a) Ondernemingen

 

De verantwoordelijke partij in de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en van andere in de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, alsmede andere wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming, is:

 

Atealaan 4G, 2200 Herentals 

Telefon: +32 14 86 86 26
E-Mail: Info@fentimans.be

 

 1. b) Functionaris voor gegevensbescherming

 

Atealaan 4G, 2200 Herentals 

Telefon: +32 14 86 86 26
E-Mail: Info@fentimans.be

EMAIL: info@craftdrinks.nl

 

Bovengenoemde is benoemd tot functionaris voor gegevensbescherming in overeenstemming met de AVG, om toe te zien op de naleving van de gegevensbescherming en dit te controleren.

 

 1. Overzicht van de wettelijke basis voor gegevensverwerking

Art. 6 I (a) AVG vormt de wettelijke basis voor de verwerkingsprocedures waarvoor wij in verband met een specifiek doel toestemming verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de contractant de betrokkene is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsprocedures die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of wederzijdse dienstverlening, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I (b) AVG. Hetzelfde geldt voor de procedures die nodig zijn voor het nemen van precontractuele maatregelen, zoals vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting waarbij de verwerking van persoonsgegevens vereist is, bijvoorbeeld het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I (c) AVG. Uiteindelijk kunnen de verwerkingsprocedures worden beheerd door Art. 6 I (f) AVG. Verwerkingsprocedures die niet onder een van de andere hierboven genoemde rechtsbeginselen vallen, zijn op dit rechtsbeginsel gebaseerd indien verwerking noodzakelijk is om het gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van derden te beschermen, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren.

 

 

 1. Gegevensverzameling en -verwerking op onze website
 2. a) Cookies

De Internetpagina's van Craft Drinks bv maakt tot op zekere gebruik van cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons productaanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn tekstbestandjes die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en daar worden opgeslagen.

 

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

 

U kunt uw browser instellen om u te informeren wanneer cookies zijn ingeschakeld U kunt cookies uitsluitend voor individuele gevallen toestaan en accepteren, of ze geheel uitschakelen. Ook kunt u cookies automatisch verwijderen wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

 

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocedures of om specifieke functies die u wilt uitvoeren (zoals een winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 par. 1 (f) AVG. Exploitanten van websites hebben een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies, zodat hun diensten vrij van technische defecten geleverd en geoptimaliseerd kunnen worden. Voor zover andere cookies worden opgeslagen (bijvoorbeeld cookies die uw surfgewoonten analyseren), worden deze in de Gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking als er redenen zijn die betrekking hebben op uw specifieke situatie en die aanleiding geven tot niet-verwerking van gegevens. Hiervoor is slechts een e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming nodig.

 

 1. b) Serverlogbestanden

De aanbieders van de webpagina's verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • Type en versie van de browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De persoonsgegevens in logbestanden worden verwerkt op basis van Art.  6 par. 1 (f) AVG. Deze goedkeuringsstatus staat de verwerking van persoonsgegevens toe in het kader van het 'gerechtvaardigd belang' van de verwerkingsverantwoordelijke, mits uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen niet prevaleren. Ons gerechtvaardigd belang omvat het vereenvoudigen van de administratie en de mogelijkheid om hackers te identificeren en op te sporen. U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking als er redenen zijn die betrekking hebben op uw specifieke situatie en die aanleiding geven tot niet-verwerking van gegevens. Hiervoor is slechts een e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming nodig.

 

 1. c) Contactformulier

Als u ons via ons contactformulier gegevens heeft verstrekt, verwerken wij deze om uw aanvraag en eventuele bijbehorende vragen te beantwoorden. Zodra de door u voorgelegde kwestie is afgehandeld, worden de gegevens door ons gewist, en in ieder geval worden ze uiterlijk 18 maanden na het laatste actieve contact van uw kant verwijderd.

 

Informatie in het kader van dit contact wordt verwerkt op basis van Art 6 par. 1 a) AVG. Uw toestemming/goedkeuring staat de verwerking van uw persoonsgegevens toe. Dit is nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken. De gegevens worden ook verwerkt op basis van Art. 6 par. 1 (f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de verwerking van het contact. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking als er redenen zijn die betrekking hebben op uw specifieke situatie en die aanleiding geven tot niet-verwerking van gegevens. Hiervoor is slechts een e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming nodig.

 

 1. d) Plugins en tools

Deze website maakt door middel van een API gebruik van de Google Maps service. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Uw IP-adres moet worden opgeslagen om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken. Deze informatie wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

 

Het gebruik van Google Maps dient om onze online aanbiedingen op een aantrekkelijke manier te presenteren en om het gemakkelijker te maken om de plaatsen te vinden waarnaar op de website wordt verwezen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 par. 1 (f) AVG.

 

 1. e) SSL en TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als beheerder van de site toezendt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen als de adresbalk van de browser verandert van 'http://' in 'https://', en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

Als SSL of TLS-versleuteling is geactiveerd kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

 1. Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts zolang als nodig is voor het doel van de opslag, of voor zover dit is bepaald in de Europese richtlijnen of verordeningen, of door een andere wetgever in wetten of voorschriften die van toepassing zijn op de verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer het doel van de bewaring niet langer van toepassing is of wanneer een in de Europese richtlijnen of verordeningen of door andere wetgevers vastgestelde opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of gewist.

 1. Rechten van de betrokkene
 2. a) Rechten met betrekking tot de verwerkingsverantwoordelijke

U hebt het recht om op aanvraag gratis informatie te ontvangen over uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen. Bovendien hebt u recht op correctie en verwijdering van onjuiste gegevens, recht op beperking van de verwerking van gegevens die te extensief worden verwerkt en recht op het wissen van persoonsgegevens die onjuist worden verwerkt of die te lang zijn opgeslagen (mits dit niet wordt verhinderd door een wettelijke bewaarplicht en er geen andere redenen zijn om dit te beletten op grond van Art. 17 par. 3 AVG). Bovendien hebt u het recht om alle gegevens die u ons hebt verstrekt over te dragen in een conventioneel bestandsformaat (recht op overdraagbaarheid).

 

Om van uw rechten gebruik te maken kunt u een e-mail sturen naar Info@fentimans.be 

 

 

 1. b) Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtreding van de gegevensbeschermingswetgeving heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de gegevensbescherming is functionaris voor gegevensbescherming in de deelstaat waar onze onderneming haar maatschappelijke zetel heeft. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor Atealaan 4G, 2200 Herentals, Tel nr : +32 14 86 86 26, EMAIL: info@fentimans.be